หน้าแรก     |   ผู้บังคับบัญชา  |   โครงสร้าง   |     กิจกรรม   |    Downloads Form   
หัวหน้าหน่วย


...ประวัติความเป็นมา...
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  
คลิ๊ก...สถานที่ตั้ง

            7 ก.ย.2552 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
          และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
         ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นเป็น
         หน่วยงานใหม่  ในสังกัด บก.ตม.3 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

             ปัจจุบันได้ใช้ที่ทำการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา(เดิม)
         เลขที่ 1/20 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นที่ทำการชั่วคราว


ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

   1.พ.ต.ท.พนมไพร จักรภาส :   7 ก.ย.2552 - 16 ก.พ.2553
   2. พ.ต.ท.เรืองเดช ธรรมนันท์   :    16 ก.พ.2553 - 5 เม.ย.2555
  หัวหน้าหน่วย 3. พ.ต.ท.จิรชาติ ร่มสายหยุด  :    5 เม.ย.2555 - 1 ต.ค 2555
  หัวหน้าหน่วย 4. พ.ต.ต. พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล  :  1 ต.ค 2555 - ปัจจุบัน

 

 
 

หน้าแรก | ผู้บังคับบัญชา | โครงสร้าง | กิจกรรม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 1/20 ถนนมหาจักรพรรดิ์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเขิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000    Tel: 038-514-011

 Email : Chachoengsao_imm2011@hotmail.com