หน้าแรก     |   ผู้บังคับบัญชา  |   โครงสร้าง   |     กิจกรรม   |    Downloads Form   


...ประวัติความเป็นมา...
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  คลิ๊ก
...สถานที่ตั้ง

            7 ก.ย.2552 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นเป็น
หน่วยงานใหม่  ในสังกัด บก.ตม.3 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

             ปัจจุบันได้ใช้ที่ทำการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา(เดิม)
เลขที่ 1/20 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทราเป็นที่ทำการชั่วคราว


 

 

 
 

หน้าแรก | ผู้บังคับบัญชา | โครงสร้าง | กิจกรรม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 1/20 ถนนมหาจักรพรรดิ์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเขิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000    Tel: 038-514-011

 Email : Chachoengsao_imm2011@hotmail.com